دانلود آهنگ مایکل جکسون به نام بیلی جین

Download Michael Jakson Billie Jean

دانلود آهنگ مایکل جکسون بیلی جین Billie Jean

متن و ترجمه آهنگ مایکل جکسون بیلی جین

.♬.♭.♬.♫.♬.
She was more like a beauty queen from a movie scene
اون بیشتر شبیه ملکه تو فیلما بود
.♬.♭.♬.♫.♬.
I said don’t mind, but what do you mean I am the one
من گفتم ایرادی نداره،ولی منظورت چیه من تنها نفریم که
.♬.♭.♬.♫.♬.
Who will dance on the floor in the round
که باهات میرقصه
.♬.♭.♬.♫.♬.
She said I am the one who will dance on the floor in the round
اون گفت من تنها کسیم که باهاش خواهد رقصید
.♬.♭.♬.♫.♬.
She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene
وقتی ماجرا به اینجا رسید،اون به من گفت اسمش بیلی جینه
.♬.♭.♬.♫.♬.
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
بعدش همه سرشونو طرف ما برگردوندند
.♬.♭.♬.♫.♬.
Who will dance on the floor in the round
و دوست داشتن تنها کسی باشن که اون باهاش برقصه
.♬.♭.♬.♫.♬.
People always told me be careful of what you do
مردم همیشه بهم می گفتن مراقب باش چیکار می کنی
.♬.♭.♬.♫.♬.
And don’t go around breaking young girls’ hearts
و قلب دخترهای جوونو نشکن
.♬.♭.♬.♫.♬.
And mother always told me be careful of who you love
و مامانم همیشه بهم گفت مراقب باش عاشق کی میشی
.♬.♭.♬.♫.♬.
And be careful of what you do ’cause the lie becomes the truth
و مراقب باش چیکار میکنی چون بعدها دروغ تبدیل به حقیقت میشه
.♬.♭.♬.♫.♬.
Billie Jean is not my lover
بیلی جین عشق من نیست
.♬.♭.♬.♫.♬.
She’s just a girl who claims that I am the one
اون تنها کسیه که ادعا می کنه من تکم
.♬.♭.♬.♫.♬.
But the kid is not my son
ولی این بچه پسر من نیست
.♬.♭.♬.♫.♬.
She says I am the one, but the kid is not my son
اون بهم گفت من (تو زندگیش) تکم ولی این بچه پسر من نیست
.♬.♭.♬.♫.♬.
For forty days and forty nights
برای چهل روز و چهل شب
.♬.♭.♬.♫.♬.
The law was on her side
قانون به کام اون بود
.♬.♭.♬.♫.♬.
But who can stand when she’s in demand
ولی کی میتونه در برابر خواسته های اون وایسته؟
.♬.♭.♬.♫.♬.
Her schemes and plans
(در برابر) برنامه ها و نقشه های اون
.♬.♭.♬.♫.♬.
’cause we danced on the floor in the round
چون ما رو زمین میرقصیدیم
.♬.♭.♬.♫.♬.
So take my strong advice, just remember to always think twice
بنابراین نصیحت خوب منو بگیر،همیشه به یاد داشته باش خوب رو یه قضیه فکر کنی
.♬.♭.♬.♫.♬.

متن آهنگ micheal jakson به نام billie jean

.♬.♭.♬.♫.♬
do think twice
خوب رو یه قضیه فکر کن
.♬.♭.♬.♫.♬.
She told my baby we’d danced ’til three
اون به بچم گفت ما 3 تا رقص داشتیم
.♬.♭.♬.♫.♬.
Then she looked at me
بعد به من نگاه کرد
.♬.♭.♬.♫.♬.
.♬.♭.♬.♫.♬.
Billie Jean Michael Jackson
.♬.♭.♬.♫.♬.
.♬.♭.♬.♫.♬.
She showed a photo of a baby crying
عکس یه بچه در حال گریه رو نشون داد
.♬.♭.♬.♫.♬.
His eyes looked like mine
چشماش شبیه واسه من بود
.♬.♭.♬.♫.♬.
Go on dance on the floor in the round, baby
عزیزم،بیا دوباره باهم برقصیم
.♬.♭.♬.♫.♬.
People always told me be careful of what you do
مردم همیشه بهم میگفتن مراقب باش چی کار می کنی
.♬.♭.♬.♫.♬.
And don’t go around breaking young girls’ hearts
و قلب دخترای جوونو نشکن
.♬.♭.♬.♫.♬.
She came and stood right by me
اون اومد و کنار من وایستاد
.♬.♭.♬.♫.♬.
Then the smell of sweet perfume
بعد بوی خوب عطرش
.♬.♭.♬.♫.♬.
This happened much too soon
این خیلی زود اتفاق افتاد
.♬.♭.♬.♫.♬.
She called me to her room
اون منو به اتاقش صدا زد
.♬.♭.♬.♫.♬.
Billie Jean is not my lover
بیلی جین عشق من نیست
.♬.♭.♬.♫.♬.
She’s just a girl who claims that I am the one
اون تنها کسیه که ادعا می کنه من تکم
.♬.♭.♬.♫.♬.
But the kid is not my son
ولی این بچه پسر من نیست
.♬.♭.♬.♫.♬.
She says I am the one, but the kid is not my son
اون میگه من تکم،ولی این بچه پسر من نیست.
.♬.♭.♬.♫.♬.

دانلود و پخش آنلاین آهنگ دانلود آهنگ با کیفیت 320