ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ مایکل جکسون بیلی جین Billie Jean

دانلود آهنگ مایکل جکسون به نام بیلی جین

Download Michael Jakson Billie Jean

دانلود آهنگ مایکل جکسون بیلی جین Billie Jean

متن و ترجمه آهنگ مایکل جکسون بیلی جین

.♬.♭.♬.♫.♬.
She was more like a beauty queen from a movie scene
اون بیشتر شبیه ملکه تو فیلما بود
.♬.♭.♬.♫.♬.
I said don’t mind, but what do you mean I am the one
من گفتم ایرادی نداره،ولی منظورت چیه من تنها نفریم که
.♬.♭.♬.♫.♬.
Who will dance on the floor in the round
که باهات میرقصه
.♬.♭.♬.♫.♬.
She said I am the one who will dance on the floor in the round
اون گفت من تنها کسیم که باهاش خواهد رقصید
.♬.♭.♬.♫.♬.
She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene
وقتی ماجرا به اینجا رسید،اون به من گفت اسمش بیلی جینه
.♬.♭.♬.♫.♬.
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
بعدش همه سرشونو طرف ما برگردوندند
.♬.♭.♬.♫.♬.
Who will dance on the floor in the round
و دوست داشتن تنها کسی باشن که اون باهاش برقصه
.♬.♭.♬.♫.♬.
People always told me be careful of what you do
مردم همیشه بهم می گفتن مراقب باش چیکار می کنی
.♬.♭.♬.♫.♬.
And don’t go around breaking young girls’ hearts
و قلب دخترهای جوونو نشکن
.♬.♭.♬.♫.♬.
And mother always told me be careful of who you love
و مامانم همیشه بهم گفت مراقب باش عاشق کی میشی
.♬.♭.♬.♫.♬.
And be careful of what you do ’cause the lie becomes the truth
و مراقب باش چیکار میکنی چون بعدها دروغ تبدیل به حقیقت میشه
.♬.♭.♬.♫.♬.
Billie Jean is not my lover
بیلی جین عشق من نیست
.♬.♭.♬.♫.♬.
She’s just a girl who claims that I am the one
اون تنها کسیه که ادعا می کنه من تکم
.♬.♭.♬.♫.♬.
But the kid is not my son
ولی این بچه پسر من نیست
.♬.♭.♬.♫.♬.
She says I am the one, but the kid is not my son
اون بهم گفت من (تو زندگیش) تکم ولی این بچه پسر من نیست
.♬.♭.♬.♫.♬.
For forty days and forty nights
برای چهل روز و چهل شب
.♬.♭.♬.♫.♬.
The law was on her side
قانون به کام اون بود
.♬.♭.♬.♫.♬.
But who can stand when she’s in demand
ولی کی میتونه در برابر خواسته های اون وایسته؟
.♬.♭.♬.♫.♬.
Her schemes and plans
(در برابر) برنامه ها و نقشه های اون
.♬.♭.♬.♫.♬.
’cause we danced on the floor in the round
چون ما رو زمین میرقصیدیم
.♬.♭.♬.♫.♬.
So take my strong advice, just remember to always think twice
بنابراین نصیحت خوب منو بگیر،همیشه به یاد داشته باش خوب رو یه قضیه فکر کنی
.♬.♭.♬.♫.♬.

متن آهنگ micheal jakson به نام billie jean

.♬.♭.♬.♫.♬
do think twice
خوب رو یه قضیه فکر کن
.♬.♭.♬.♫.♬.
She told my baby we’d danced ’til three
اون به بچم گفت ما 3 تا رقص داشتیم
.♬.♭.♬.♫.♬.
Then she looked at me
بعد به من نگاه کرد
.♬.♭.♬.♫.♬.
.♬.♭.♬.♫.♬.
Billie Jean Michael Jackson
.♬.♭.♬.♫.♬.
.♬.♭.♬.♫.♬.
She showed a photo of a baby crying
عکس یه بچه در حال گریه رو نشون داد
.♬.♭.♬.♫.♬.
His eyes looked like mine
چشماش شبیه واسه من بود
.♬.♭.♬.♫.♬.
Go on dance on the floor in the round, baby
عزیزم،بیا دوباره باهم برقصیم
.♬.♭.♬.♫.♬.
People always told me be careful of what you do
مردم همیشه بهم میگفتن مراقب باش چی کار می کنی
.♬.♭.♬.♫.♬.
And don’t go around breaking young girls’ hearts
و قلب دخترای جوونو نشکن
.♬.♭.♬.♫.♬.
She came and stood right by me
اون اومد و کنار من وایستاد
.♬.♭.♬.♫.♬.
Then the smell of sweet perfume
بعد بوی خوب عطرش
.♬.♭.♬.♫.♬.
This happened much too soon
این خیلی زود اتفاق افتاد
.♬.♭.♬.♫.♬.
She called me to her room
اون منو به اتاقش صدا زد
.♬.♭.♬.♫.♬.
Billie Jean is not my lover
بیلی جین عشق من نیست
.♬.♭.♬.♫.♬.
She’s just a girl who claims that I am the one
اون تنها کسیه که ادعا می کنه من تکم
.♬.♭.♬.♫.♬.
But the kid is not my son
ولی این بچه پسر من نیست
.♬.♭.♬.♫.♬.
She says I am the one, but the kid is not my son
اون میگه من تکم،ولی این بچه پسر من نیست.
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگ های

دیدگاه ها